Provozní řád ŠJ

1. Ve školní jídelně se stravují děti a zaměstnanci Mateřské školy, cizí strávníci si odebírají stravu v jídlonosičích.

2. Žáci a zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.

3. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., která určuje finanční limity na nákup potravin. Tato vyhláška rozlišuje věkové skupiny strávníků, podle které v předškolním zařízení vznikají dvě kategorie strávníků, a to děti do 6 let věku a nad 6 roků.

celodenní stravování dětí v MŠ do 6 let           43,- Kč
celodenní stravování dětí v MŠ nad 6 let        52,- Kč

Pitný režim pro děti:
Děti mají k dispozici po celou dobu pobytu nápoje vhodné pro tuto věkovou kategorii. Cena činí 2,- Kč na den a je zahrnuta v již výše uvedených poplatcích.

4. Odhlašování stravy je stanoveno den předem. V případě, že to není možné, mohou si rodiče odebrat tento den oběd domů. Pravidla pro odhlašování dostávají rodiče v písemné podobě spolu s přihláškou.
Odebírání stravy po další dny nepřítomnosti není ze zákona možné.

5. Poplatky za stravování se vybírají v hotovosti nebo převodem na účet vždy předem, a to nejpozději do 10. každého měsíce. Řádně odhlášené obědy jsou odečítány v následujícím měsíci vyúčtování přeplatků a jejich konečné vyrovnání probíhá 30. června. Současně se stravným se platí i školné.

6. Výdejní doba stanovená k vyzvednutí jídlonosičů pro cizí strávníky a obědů neodhlášených dětí je od 11.00 do 11.30 hodin.
Obědy neodhlášených dětí se vydávají do vlastních nádob, pokud je rodiče dodají včas do kuchyně, mohou si oběd vyzvednout do 15.00 hod.

V Omicích dne 1. září 2020

Marie Uhříčková