Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OMICE
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Omice vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2021/2022 do mateřské školy.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne

od 2. května do 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 


Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ba5vcgr),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním do schránky MŠ s nápisem ZÁPIS.

K vyplněné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na stránkách školy www.msomice.cz) je potřeba doložit:

 • prostá kopie rodného listu dítěte,
 • doložení řádného očkování dítěte praktickým dětským lékařem (podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy je povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedeny (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Omice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Hlavní kritéria pro přijímání dětí k pravidelné docházce:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a které má pobyt ve školském obvodu mateřské školy, kdy do 31. 8. 2021 dosáhne pěti let.
 2. Dítě k pravidelné celodenní docházce, které dosáhne věku pěti let ve školním roce 2021/2022 s pobytem ve školském obvodu mateřské školy.
 3. Dítě tříleté a starší k pravidelné celodenní docházce s pobytem ve školském obvodu mateřské školy.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (dle § 34, odst. 7 školského zákona), pokud se uvolní místo, podle platných kritérií pro zápis na školní rok 2021/2022.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání dle § 34 školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Ředitelka mateřské školy může dle § 34, odst. 3 školského zákona stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, jehož délka však nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

MŠ Omice – Zápis k předškolnímu vzdělávání a kritéria pro přijímání dětí

 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy budou vyvěšeny na internetových stránkách školy dne 26. 5. 2021 pod registračním číslem, které zákonní zástupci dostanou na svoji e-mailovou adresu.

Rozhodnutí o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání je nutné si vyzvednout OSOBNĚ v kanceláři školy v těchto termínech:

 • 27. 5. 2021 v době od 10.00 hod. do 11.00 hod. 
 • 28. 5. 2021 v době od 14.00 hod. do 15.00 hod. 

 

Zápis se provádí 1x ročně (duben-květen). Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým (webové stránky, vývěska).