Provozní řád ŠJ

1. Ve školní jídelně se stravují děti a zaměstnanci Mateřské školy, cizí strávníci si odebírají stravu v jídlonosičích.

2. Žáci a zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.

3. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky
o školním stravování č. 13/2023 Sb., ze dne 18. 1. 2023, kterou se doplňuje vyhláška č. 107/2015 Sb., která určuje finanční limity na nákup potravin. Tato vyhláška rozlišuje věkové skupiny strávníků, podle které v předškolním zařízení vznikají dvě kategorie strávníků, a to děti do 6 let věku a nad 6 roků. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku. Tento poplatek nabývá platnost 1. 9. 2023.

Podle finančního normativu a věkové skupiny jsou poplatky stanoveny takto:

celodenní stravování dětí v MŠ – kategorie do 6 let           55,- Kč
celodenní stravování dětí v MŠ – kategorie nad 6 let        62,- Kč

Pitný režim pro děti:
Děti mají k dispozici po celou dobu pobytu nápoje vhodné pro tuto věkovou kategorii včetně pitné vody. Cena je zahrnuta v již výše uvedených poplatcích.

4. Odhlašování stravy je stanoveno den předem. V případě, že to není možné, mohou si rodiče odebrat tento první den nepřítomnosti oběd domů. Pravidla pro odhlašování dostávají rodiče v písemné podobě spolu s přihláškou.
Odebírání stravy po další dny nepřítomnosti není ze zákona možné.

5. Poplatky za stravování se hradí převodem na účet nebo v hotovosti vždy předem, a to nejpozději do 10. každého měsíce, způsob platby si určíte na přihlášce ke stravování. Řádně odhlášené obědy jsou odečítány v následujícím měsíci – vyúčtování přeplatků a jejich konečné vyrovnání probíhá 30. června.

6. Výdejní doba stanovená k vyzvednutí jídlonosičů pro cizí strávníky a obědů neodhlášených dětí je od 11.00 do 11.30 hodin.
Obědy neodhlášených dětí se vydávají do vlastních nádob, pokud je rodiče dodají včas do kuchyně, mohou si oběd vyzvednout do 15.00 hod.

V Omicích dne 29. srpna 2023

Marie Uhříčková
vedoucí ŠJ

Provozní řád školní jídelny při MŠ Omice